DGA ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ จัดอบรม ‘ระบบการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล’ ให้กับเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี เดินหน้ายกระดับสู่ ‘ท้องถิ่นดิจิทัล’


16 March 2564
743

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ จัดอบรม ‘ระบบการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล’ ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี เดินหน้ายกระดับสู่ ‘ท้องถิ่นดิจิทัล’ โดยมี นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ. 2564

ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวอังคณา ปริยสิริ รองปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ เป็นวิทยากรบรรยายประสบการณ์การนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ประยุกต์ใช้ในเทศบาลเมืองแม่เหียะ สำหรับให้บริการสาธารณะได้ตรงกับความต้องการประชาชนในพื้นที่มาแบ่งปันกับหน่วยงานเทศบาลและองค์กรท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยจัด Work Shop ให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองใช้งานระบบต่าง ๆ ให้สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้จริง เช่น การใช้แอปพลิเคชันของเทศบาลเมืองแม่เหียะในการให้บริการประชาชน, การใช้งานโปรแกรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, การอนุญาตก่อสร้างพื้นที่ไม่เกิน 150 ตร.ม.แบบออนไลน์, โปรแกรมออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร และโปรแกรมรับชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะออนไลน์

ทั้งนี้ โครงการอบรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือที่มุ่งผลักดันให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเกิดแนวคิดใหม่ ๆ พร้อมนำแนวทางที่ได้รับไปกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินการ รวมถึงการเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาบริการต่าง ๆ ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมสามารถรับมือกับโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงที เพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่ความเป็น “ท้องถิ่นดิจิทัล” ได้อย่างยั่งยืน

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจสามารถติดตามข่าวสาร DGTi Roadshow 2021 เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ dgti.dga.or.th