DGA ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ จัดอบรมระบบการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เทศบาลตำบลบางเสร่ จ.ชลบุรี เตรียมพร้อมยกระดับสู่ “ท้องถิ่นดิจิทัล”


8 March 2564
410

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA โดย นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมกับเทศบาลเมืองแม่เหียะ จ.เชียงใหม่ เปิดโครงการอบรม ‘การใช้ระบบสนับสนุนการดำเนินงานและการให้บริการประชาชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น’ ให้กับ เทศบาลตำบลบางเสร่ จ.ชลบุรี โดยมี ดร.เพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาลตาบลบางเสร่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางสาวอังคณา ปริยสิริ รองปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ เป็นวิทยากรบรรยายแบ่งปันประสบการณ์การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในเทศบาลเมืองแม่เหียะ เพื่อให้บริการสาธารณะได้ตรงกับความต้องการประชาชนในพื้นที่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามแนวทางพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีการจัด Work Shop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองใช้งานระบบต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้จริง เช่น การใช้แอปพลิเคชันของเทศบาลเมืองแม่เหียะในการให้บริการประชาชน, การใช้งานโปรแกรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์, การอนุญาตก่อสร้างพื้นที่ไม่เกิน 150 ตร.ม.แบบออนไลน์, โปรแกรมออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร และโปรแกรมรับชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะออนไลน์ เป็นต้น

ทั้งนี้ โครงการอบรมนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมมือกันผลักดันให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเกิดแนวคิดใหม่ ๆ สามารถนำมาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมนำแนวทางที่ได้รับไปกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินการ รวมถึงการเลือกเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาบริการต่าง ๆ

 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมสามารถรับมือกับโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงที เพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่ความเป็น “ท้องถิ่นดิจิทัล” ได้อย่างยั่งยืน

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใตสามารถติดตามข่าวสาร DGTi Roadshow 2021 เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ dgti.dga.or.th