DGA เข้าพบรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเพื่อหารือแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งทางบกผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ที่เว็บไซต์ data.go.th


5 March 2564
290

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าพบ นายยงยุทธ นาคแดง รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เพื่อหารือเรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการขนส่งทางบกผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ที่เว็บไซต์ data.go.th 

ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบกได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแล้ว 50 ชุดข้อมูล อาทิ จำนวนวินและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในเขต กทม., สถิติการตรวจสภาพรถและตรวจสอบรถ กฏหมายว่าด้วยรถยนต์, จำนวนรถที่จดทะเบียนเป็นรถแท็กซี่ (OK) และรถแท็กซี่ (VIP) และรายงานสถิติการขนส่งประจำปี 2562

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลเป็นอย่างดี โดยเฉพาะข้อมูลของกรมฯ ที่มีอยู่นั้น สามารถเปิดเผยให้กับประชาชนรวมไปถึงภาคเอกชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ โดยกรมฯ ได้เปิดรับฟังความเห็นและปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ สำหรับข้อมูลที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก คือ ข้อมูล GPS รถโดยสารสาธารณะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาให้สามารถเปิดเผยได้ในอนาคตอันใกล้นี้