DGA ถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แก่บุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชน เตรียมความพร้อมภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล


27 February 2564
315

DGA ถ่ายทอดความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แก่บุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชน เตรียมความพร้อมภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล ผ่านระบบ Zoom Clould meeting ไปยังหน่วยงานทั่วประเทศ

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ดร มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายดาต้าโซลูชั่นภาครัฐ และ ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้บรรยายเตรียมความพร้อมเรื่อง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน เพื่อให้บุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะแก่บุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชนในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จำนวน 50 คน 

และมีการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Clould Meeting ไปยังหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค 107 แห่ง อีกด้วย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีนางสาวอุไร เล็กน้อย รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานเปิดการอบรม จัดขึ้น ณ หอประชุม กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ