DGA เข้าพบรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหารือเรื่องการเปิดข้อมูลให้สามารถบริการรูปแบบ API ผ่านเว็บไซต์ data.go.th


25 February 2564
379

นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าพบ นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อหารือเรื่องการนำข้อมูลของกรมโรงงานอุตสากรรมมาพัฒนาให้สามารถบริการรูปแบบ API เพื่ออำนวยความสะดวกในการดึงข้อมูลไปใช้ประโยชน์ผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ที่เว็บไซต์ data.go.th

จึงได้หารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางให้ข้อมูลมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ช่วยปรับปรุงและเพิ่มความคล่องตัวของการนำเข้าข้อมูลต่าง ๆ ในการทำงานแบบเดิม เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

สำหรับในปีนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่งผลักดันการให้บริการรูปแบบดิจิทัล เช่น

▪ ระบบลงทะเบียนลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรม i.industry.go.th

▪ ข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานของผู้ประกอบการ isingleform.go.th

▪ การอนุญาตวัตถุอันตราย เป็นต้น

โดยคาดว่าจะเพิ่มข้อมูลเปิดให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดไอเดียธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจของประเทศได้ในอนาคต