สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดพิธีรับพระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี


5 February 2564
787

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2564 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 22 หน่วยงาน และผู้บริหารของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 14 ท่าน

ในการนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย คุณณพิชญา เทพรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564