TDGA จัดพิธีปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตร โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ด้านการออกแบบและวางแผนการบริหารงานบุคลากรไปสู่ดิจิทัลสำหรับ กนอ.”


27 January 2564
657

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดพิธีปิดการอบรมและมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าอบรมในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “ด้านการออกแบบและวางแผนการบริหารงานบุคลากรไปสู่ดิจิทัลสำหรับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”ภายใต้หัวข้อ “การออกแบบและวางแผนการบริหารงานบุคลากรไปสู่ดิจิทัล” ด้วยการทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA)

โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นระบบ เชื่อมโยง ลดความซ้ำซ้อน สะดวก รวดเร็วต่อการให้บริการ และสร้างความคุ้มค่าต่อการลงทุน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในกระบวนงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของ กนอ. ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management : HRM) โดย นางสาวสุมัยญา อ่อนหวาน นักทรัพยากรบุคคล 7 และ นางสาวเจือจันทร์ แย้มหัตถา นักทรัพยากรบุคคล 7 นำเสนอระบบ HRIS มาบริหารจัดการครอบคลุมด้านฐานข้อมูลส่วนบุคคลพนักงาน การจัดทำระบบสวัสดิการและเงินเดือน การประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบการสรรหาบุคลากร (ภายใน-ภายนอก) มีข้อสอบแบบออนไลน์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีระบบตรวจข้อสอบอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลและระยะเวลาการสรรหาบุคลากร

กลุ่มที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development : HRD) โดย นางสาวฉัตราภรณ์ สุวรรณหิรัญพร นักทรัพยากรบุคคล 7 และ นายอิทธิพร ชัยสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล 7 นำเสนอผลงาน ‘สมาร์ตออฟฟิศ ด้วยแนวคิด Digital’ พัฒนาระบบ HRIS จัดทำ Application สำหรับการพัฒนาบุคลากร ให้มีฟังก์ชันต่าง ๆ ครอบคลุมการใช้งาน ทั้งด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อช่วยลดการใช้แบบฟอร์มกระดาษ และลดขั้นตอนการทำงานของ User และ Admin ให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

กลุ่มที่ 3 การเงินและบัญชี (Finance and Accounting) โดย นางสาวณัฐชื่นทิพย์ แก้วพิทักษ์ นักบริหารการเงิน 9 และ นางสาวปานจันทร์ ต๊ะนางอย นักบริหารการเงิน 8 นำเสนอการพัฒนา Application มาช่วยอำนวยความสะดวกในการขอเบิกสวัสดิการต่าง ๆ เช่นค่ารักษาพยาบาล ใช้เป็นช่องทางอัปเดตข้อมูลและสวัสดิการให้แก่พนักงานให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และรวดเร็วขึ้น อาทิ เกร็ดความรู้ด้านการเงินและสวัสดิการ การแจ้งงวดการจ่าย การแจ้งยอดสะสมค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น

โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรม และได้รับเกียรติจาก นางปนัดดา รุ่งเรืองศรี รองผู้ว่าการ (บริหาร) กนอ. กล่าวปิดและให้นโยบายแก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย