DGA โดย ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563


26 August 2563
47

TDGA จัดพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10 (e-GEP#10)

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดพิธีเปิดหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 10 (e-Government Executive Program: e-GEP) ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคมถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 โดยหลักสูตรฯ นี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้รองหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่า ผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ รองอธิบดีหรือเทียบเท่า ที่ปรึกษา รองผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมไปใช้ในการกำหนดนโยบาย ขับเคลื่อนนโยบาย รวมถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และป้องกัน ตลอดจนแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบด้วย  

ทั้งนี้ นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร e-GEP#10 พร้อมบรรยายในช่วงเช้าหัวข้อเรื่อง ‘ยุทธศาสตร์และกลไกการขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลดิจิทัล’

โดยช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายในหัวข้อ ‘การเชื่อมโยงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย’

และนายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ บรรยายสรุปในหัวข้อ ‘รัฐบาลดิจิทัลของประเทศเอสโตรเนีย’ ให้กับผู้บริหารระดับสูงที่ให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ

สนใจหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพิ่มเติม คลิก https://tdga.dga.or.th/index.php/th/