DGA จัด LIVE TALK รับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การสร้างความเข้าใจมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ


23 December 2563
734

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA จัด LIVE TALK การสร้างความเข้าใจมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยเป็นการเสวนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญของ สพร. นำโดย ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล นางสาวอัญชลี โพธิ์อ่อน ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ นางสาววีรวรรณ วระแสง ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ นายวริทธิ์ อยู่สบาย ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อมาเคลียร์ชัดทุกคำตอบว่า หน่วยงานภาครัฐจะต้องเตรียมการอย่างไรในการจัดทำข้อมูลเปิดภาครัฐ? และประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากข้อมูลเปิดภาครัฐ

ทั้งนี้ โดยสรุปแล้ว ข้อมูลของหน่วยงานนั้นถือเป็นสินทรัพย์ที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่ง การลงทุนจัดทำข้อมูลให้ดีและมีคุณค่าและนำไปเปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ จะช่วยสร้างคุณประโยชน์และนวัตกรรมในมิติต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนรวมทั้งสามารถนำไปใช้กำหนดนโยบายในการบริหารประเทศได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น เปรียบเสมือนการลงทุน 1 บาทแต่ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเป็น 10 บาท อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการข้อมูลต้องคำนึงถึงคุณภาพของข้อมูล การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูลด้วย ซึ่งรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลในยุคนี้ ควรเป็นรูปแบบ Machine Readable คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ดิจิทัลสามารถประมวลผลได้โดยง่าย โดยจะต้องมีรูปแบบและมาตรฐานตามที่ สพร. กำหนด

สิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักก่อนการเปิดเผยข้อมูลนั้น อยากให้หน่วยงานจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมีคุณลักษณะที่ดี และในการเปิดเผยข้อมูลควรจัดทำคำอธิบายชุดข้อมูลหรือ Metadata เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทำความเข้าใจชุดข้อมูลได้ โดยขณะนี้ขั้นตอนการดำเนินงานอยู่ระหว่างการจัดทำมาตรฐาน Metadata สำหรับหน่วยงานเพื่อรวบรวมเป็น Data Catalog ระดับประเทศต่อไป สำหรับผู้ที่พลาดชมสามารถรับชมงานเสวนาย้อนหลังได้ที่นี่

คลิกเลย

พร้อมร่วมทำแบบสอบถาม เพื่อลุ้นเป็นผู้โชคดีรับ Lucky draw ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRF-hduw6q1SMAfIqTyogfN07gDE1IoyjyITHAxyb_5DrKpw/viewform

และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่>> https://bit.ly/3nuqiKa

อย่าลืม!! ปิดรับการทำแบบสอบถามในวันที่ 24 ธ.ค. 2563 และประกาศผลผู้โชคดี ในวันที่ 25 ธ.ค. 2563 ที่ Facebook : DGA Thailand