TDGA จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการจัดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) รุ่นที่ 1


23 December 2563
209

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการจัดการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) รุ่นที่ 1 โดยมี นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

โดยมี ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ (DGA) และนายวริทธิ์ อยู่สบาย ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้พร้อมติวเข้ม workshop แนวทางการใช้ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ และการจัดทำข้อมูลเปิดให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลอย่างถูกต้องและเหมาะสม

เพื่อให้สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับมาผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัลและใช้ประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐไปสร้างสรรค์นวัตกรรมข้อมูลได้ต่อไป