นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัติและปิดหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7


23 December 2563
699

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัติและปิดหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7 (e-Government for Chief Executive Officer Program: e-GCEO#7) โดยมี ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานสรุปผลการฝึกอบรม พร้อมด้วย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และนายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมวี กรุงเทพฯ

สำหรับในช่วงบ่าย ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้นำเสนอโครงการเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหรือแผนระดับชาติจำนวน 4 โครงการดังนี้

โครงการที่ 1 : Digital Platform Professional โดย นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศูนย์รับเรื่องและสั่งการฉุกเฉินให้เป็นระบบดิจิทัล โดย ร.อ. นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

โครงการที่ 3 : ระบบติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ โดย นายธนา ธนาเจริญพร รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาตร์แห่งชาติ

และโครงการที่ 4 : โครงการพัฒนา Common Consent Platform โดย นางสาวนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และ นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการ (ยุทธศาสตร์และพัฒนา) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ หลักสูตรฯ รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) นี้ ออกแบบขึ้นมาเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารประเภทบริหารระดับสูง ได้แก่ ปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงผู้ตรวจราชการ(ระดับกระทรวง)อธิบดี ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเทียบเท่าสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมไปใช้ในการกําหนดนโยบายองค์กรเพื่อยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนเป็นผู้นําด้านดิจิทัลที่สามารถกําหนดทิศทางขององค์กร รวมถึงกระตุ้นและผลักดันให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงาน หรือการให้บริการที่นําเอาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาปรับใช้ สำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรการอบรมเพิ่มเติมคลิกอ่านรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ tdga.dga.or.th

คลิกดูวีดิโอ