[DIA] DGA ร่วมปฐมนิเทศ ผู้เข้าร่วมโครงการ Super AI Engineer 2020 รอบที่ 2


18 December 2563
637

โครงการ  Super AI Engineer เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อการพัฒนานวัตกร วิศวกร นักวิจัย และวิสาหกิจเริ่มต้นด้าน AI (Super AI Engineer) และสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนผ่านของภาคเศรษฐกิจและสังคมจากยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่ยุคปัญญาประดิษฐ์ในอนาคต เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยให้ก้าวหน้าในระดับสากล

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(สพร.) หรือ DGA ได้เข้าร่วมโครงการ ผ่านการนำเสนอโจทย์จากภาครัฐให้กับผู้เข้าแข่งขัน ซึ่งเป็นหนึ่งในโจทย์ภารกิจของการอบรมในครั้งนี้ ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวถึงรายละเอียดของความร่วมมือในครั้งนี้ ต่อผู้เข้าแข่งขัน โดยกล่าวถึงภารกิจหลักของทาง DGA ซึ่งคือการช่วยขับเคลื่อนรัฐบาลให้เป็นดิจิทัล หนึ่งในแกนหลักของการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล นั่นคือ การพัฒนาบุคลากรด้าน AI ที่มีคุณภาพ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ของคนไทยขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์กับทั้งหน่วยงานรัฐและประชาชนทั่วไป

ในปัจจุบัน ทาง DGA ได้เริ่มโครงการปัญญาประดิษฐ์นำร่องที่ 6 ด้าน ได้แก่ การเกษตร, สาธารณสุขและการแพทย์, การศึกษา, ข้อมูลสิทธิบริการของประชาชน, SME และความโปร่งใส  โดย DGA ให้ความสำคัญกับการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ด้าน Natural Language Processing หรือ NLP โดยจะเป็นการทำให้ AI สามารถแยกแยะเอกสารราชการต่างๆ ได้ เพราะเทคโนโลยี NLP นี้มีความสำคัญมากและเราคนไทยควรจะต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ให้ได้ด้วยศักยภาพของคนในประเทศ

โดยโจทย์ที่ทาง DGA นำมาท้าทายกับผู้เข้าแข่งขัน โครงการ Super AI Engineer นี้ เป็นโจทย์ที่เป็นอีกหนึ่ง Pain point สำหรับการทำ Digital Transformation ในภาครัฐ  นั่นคือการจัดการระบบ E-Saraban หรือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในปัจจุบัน ต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการข้อมูล โดยหวังว่า เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์แบบผสมผสานนี้จะช่วยให้การจัดการเอกสารสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น