ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2563 หรือ ‘Digital Government Awards 2020’


3 December 2563
2146

สำหรับการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2563 หน่วยงานระดับกรมที่ได้รับโล่รางวัลรัฐบาลดิจิทัลจำนวน 10 รางวัล ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี กรมสรรพากร

ประกาศนียบัตรระดับจังหวัด 5 รางวัล ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ระนอง ลพบุรี ลำพูน และสระบุรี

นอกจากนี้ยังมี  รางวัลเฉพาะด้านประจำปี : รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

รางวัลเฉพาะด้านประจำปี : รางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรมการค้าต่างประเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการขนส่งทางบก

รางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น 2020 1 รางวัล ได้แก่ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คลิกเพื่อดาวน์โหลดภาพรับรางวัลงาน  DG Awards 2020 >> 
 

ลิงก์ที่ 1 >> https://photos.app.goo.gl/UHRPetE8ehe12PFN7

ลิงก์ที่ 2 >> https://drive.google.com/drive/folders/16OhYP0oxVoXPQaTQHQvqyP5Lvh8CbPeS?usp=sharing

หมายเหตุ : ไฟล์ภาพเป็น original