DGA จัดประชุมชี้แจงงบประมาณแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


18 November 2563
775

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ได้จัดประชุมชี้แจงงบประมาณแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยมี ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

โดยในช่วงเช้า นายกรณินทร์ กาญจโนมัย ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ นำเสนอเรื่อง “แนวทางเตรียมความพร้อมการเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565” และ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นำเสนอเรื่อง “แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” และนายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล DGA นำเสนอเรื่อง “แนวทางการจัดทำคำของบประมาณโครงการตามแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” พร้อมตอบข้อซักถามผู้เข้าร่วมประชุม

สำหรับช่วงบ่าย มีการแบ่งกลุ่มหารือตามกลุ่มประเด็นสำคัญ (Agenda Base) ได้แก่

         กลุ่ม 1 สิทธิสวัสดิการประชาชน

         กลุ่ม 2 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

         กลุ่ม 3 การเกษตรและทรัพยากรน้ำ

         กลุ่ม 4 การบริหารจัดการภาครัฐ

         กลุ่ม 5 การอำนวยความสะดวกภาคธุรกิจ

ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศมีความต่อเนื่อง เชื่อมโยงในลักษณะบูรณาการ และสอดคล้องกับทิศทางนโยบายของรัฐบาล พร้อมสอดรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อันจะส่งให้ผลเกิดกลไกการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับการจัดทำคำของบประมาณสำหรับหน่วยงานที่ประสงค์จะยื่นคำของบประมาณ ปีพ.ศ. 2565 จะต้องดำเนินการทั้ง 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

         1. หน่วยงานจัดทำคำของบประมาณในแบบฟอร์ม (document file) พร้อมให้ผู้บริหารสูงสุดลงนาม ส่งมายัง dg_budget@dga.or.th เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานทางการในการเสนอของบประมาณ

         

         ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงบประมาณ

         2. หน่วยงานกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญจากแบบฟอร์มฉบับเต็มผ่านลิงก์ https://bit.ly/328WkDa เพื่อให้สามารถสรุปและรวบรวมผลได้อย่างรวดเร็ว

         เอกสารประกอบการชี้แจงเพื่อจัดทำคำของบประมาณแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

 

         – (ร่าง) แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

 

         – เอกสารนำเสนอการประชุมชี้แจงวันที่ 16 พ.ย. 63 โดย ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ (ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน))

 

         – แนวทางการจัดทำงบประมาณ ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย นายกรณินทร์ กาญจโนมัย (ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ )

 

         – (ร่าง) แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย นางไอรดา เหลืองวิไล (รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน))

 

         – แนวทางการจัดทำคำของบประมาณโครงการตามแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร (ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล)