TDGA จัดอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7 (e-GCEO#7) ครั้งที่ 13


18 November 2563
276

นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง GovTech – KPI ภาครัฐด้านดิจิทัลเพื่อบริการประชาชน ในหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7 (e-GCEO#7) จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมหัวช้าง เฮอริเทจ กรุงเทพฯ

สำหรับในช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่ม โดยมีโค้ชประจำแต่ละกลุ่มเพื่อให้คำแนะนำด้านไอเดียการนำเสนอโครงการเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดังนี้

▫ กลุ่มที่ 1 Digital Platform Professional : Coach โดย ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์

▫ กลุ่มที่ 2 โครงการพัฒนาศูนย์รับเรื่องและสั่งการฉุกเฉินให้เป็นระบบดิจิทัล : Coach โดย ดร.ธัชพล โปษยานนท์

▫ กลุ่มที่ 3 ระบบติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ : Coach โดย อาจารย์ชัยณรงค์ โชไชย

▫ กลุ่มที่ 4 โครงการพัฒนา Common Consent Platform : Coach โดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร

โดยมี นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้คำปรึกษาเรื่อง แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้หน่วยงานรัฐสามารถนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดทำบริการสาธารณะได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป