DGA จัดประชุม ‘คณะทำงานกำหนดมาตรฐานและแนวทางการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ครั้งที่ 2/2563


18 November 2563
518

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดประชุม ‘คณะทำงานกำหนดมาตรฐานและแนวทางการจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) ครั้งที่ 2/2563 ณ สำนักงาน DGA เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงาน รวมทั้ง นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล และ นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมประชุมพร้อมกับผู้แทนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยมีข้อสรุปร่วมกันว่า “จะเริ่มจัดทำ Digital Transcript สำหรับนิสิตนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563” ประโยชน์ที่จะได้จากการจัดทำเอกสารการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript) จะช่วยลดภาระและขั้นตอนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร พร้อมทั้งยังอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาสามารถเข้าถึง Digital Transcript ของตนเองได้ผ่านช่องทางดิจิทัล ทุกที่ ทุกเวลา

หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย

▪ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

▪ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

▪ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

▪ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

▪ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

▪ มหาวิทยาลัยมหิดล

▪ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

▪ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

▪ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

▪ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

▪ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

▪ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา