DGA ให้การต้อนรับ วสท. เพื่อหารือเรื่อง ความร่วมมือในการทำวิจัย การจัดอบรม และการจัดทำมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ


21 October 2563
371

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะกรรมการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าพบเพื่อหารือเรื่อง ความร่วมมือในการทำวิจัย การจัดอบรม และการจัดทำมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของ วสท.

ในการนี้เพื่อขอความร่วมมือ ดังนี้

    1. การทำวิจัยร่วมกันเรื่องการเป็นผู้นำในเชิงยุทธศาสตร์ของบุคลากรของภาครัฐสำหรับการเปลี่ยนผ่าทางดิจิทัลของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

    2. การศึกษา Business Process เพื่อเข้าสู่ ERP

    3. การจัดทำมาตรฐานด้าน ICT ตามรายการ ดังนี้

        – มาตรฐาน Big Data

        – มาตรฐาน Smart Grid

        – มาตรฐานปฏิบัติด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน

        – มาตรฐานการบริหารโครงการในระดับองค์กร

        – อภิธานศัพท์วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล

        – มาตรฐาน ดาตา เซนเตอร์

โดยมี ดร. อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล และ ดร. มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันภาครัฐ และผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (Chief Data Officer: CDO) ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563