TDGA นำนำคณะผู้บริหารระดับสูงในหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7 (e-GCEO#7) ศึกษาดูงานบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด


20 October 2563
356

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล หรือ TDGA นำโดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นำคณะผู้บริหารระดับสูงในหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 7 (e-GCEO#7) เข้าศึกษาดูงานและแนวทางปฎิบัติจริง ที่ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด นำเทคโนโลยี Cloud, AI และ 5G มาร่วมเสริมสร้าง Smart city ในประเทศจีน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังการบรรยาย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ สามารถนำประสบการณ์ดังกล่าวกลับไปพัฒนาและปรับใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรภาครัฐเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://tdga.dga.or.th/index.php/th/