DGA จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร


18 October 2563
841

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินโปรดให้นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดราชสิงขร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA โดย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ประธานกรรมการ สพร. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ สพร. นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล รองผู้อำนวยการ นายณัฐวัชร์ วรนพกุล รองผู้อำนวยการ และนางณพิชญา เทพรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สพร. ได้ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563