DGA จับมือ ม.หอการค้าไทย เสริมศักยภาพบุคลากรสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ


14 October 2563
781

ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลนี้ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลมีความสำคัญเร่งด่วน ด้วยศักยภาพของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมการบริการในภูมิภาคอาเซียนที่มีศักยภาพ ซึ่งได้มีการผลิตบุคลากรเพื่อเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถทางด้าน นวัตกรรมดิจิทัลและไอซีทีมานานกว่า 25 ปี จึงมีความพร้อมอย่างยิ่งในการสนับสนุนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและ บุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์

ในการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ระหว่าง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA กับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะมีการสนับสนุนการจัดฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมวิชาการเพื่อการยกระดับศักยภาพของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวกับทักษะดิจิทัล นวัตกรรม และการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ตลอดจนด้านอื่น ๆ เพื่อรองรับการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล อีกทั้งยังให้การสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่เกี่ยวกับทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และยังมีโครงการอื่นๆ ในอนาคตอันใกล้อีกด้วย

ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี (DITM) เปิดเผยว่า “ในปี พ.ศ.2563 นี้ทางหลักสูตร DITM ได้มีการทำความร่วมมีกับ สพร.ในหลายๆส่วนซึ่งนำมาสู่การบรรลุข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ในวันนี้ อาทิเช่น การสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเพื่อร่วมถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการโครงการ inhouse training ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การจัดหลักสูตร Data Governance เพื่อบุคคลทั่วไปและภาครัฐ นอกจากนั้นยังมีการร่วมออกแบบหลักสูตร และ สนับสนุนวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้องภายใต้หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล DTP และ หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ eGEP ในอนาคตจะมีการขยายผลการรับรองหลักสูตร (Accreditation) ของบุคคลากรที่จบหลักสูตรของ สพร.สามารถที่จะเทียบโอนหน่วยกิตมาศึกษาต่อปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี (DITM) หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องได้ทันที”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนวรรธน์  พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “ผมมีความยินดีที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สพร. ได้ให้ความสำคัญและแสดงจุดยืนในการที่จะยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐให้บริการดิจิทัลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผ่านการจัดอบรม สัมมนา กิจกรรมวิชาการ ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์  เพื่อรองรับการขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รับเกียตริให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความพร้อมทางด้านองค์ความรู้ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ สพร.ทางด้านวิชาการ และทางด้านทักษะดิจิทัล ที่จะขับเคลื่อนการเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digital transformation) เพื่อตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอันเกิดจากผลกระทบของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในการให้บริการ หรือการพัฒนาประสิทธิภาพในองค์กร โดยปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนคือการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี”

ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้โปร่งใส ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ ซึ่งการพัฒนาคนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลเพื่อประชาชน โดยปัจจุบัน มีจำนวนข้าราชการและบุคลากรภาครัฐจำนวนกว่า 2 ล้านคน ที่จำเป็นต้องได้รับการยกระดับทักษะ (Upskill) และปรับทักษะ (Reskill) อย่างเร่งด่วน ซึ่ง DGA ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการนำภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลคงไม่สามารถดำเนินการได้ตามลำพัง จึงจำเป็นต้องสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพข้าราชการและบุคลากรภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับ DGA ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) มาอย่างต่อเนื่อง และเป็นสถาบันที่มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม อาทิ Digital Transformation, Data Governance และ Digital Project Management โดยมุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ครอบคลุมทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติจริงมาโดยตลอด สำหรับความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่เกี่ยวกับทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ตลอดจนสนับสนุนการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และความร่วมมือในด้านอื่นๆ ในครั้งนี้ จึงนับเป็นมิติความร่วมมือที่สำคัญยิ่งในการผสานองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้เป็นพลังสำคัญในการปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัลได้อย่างแท้จริง