DGA จัดงานรับฟังความคิดเห็น ร่างแผนแม่บทพอร์ทัลกลาง เพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap)


8 October 2563
712

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นหน่วยงานภายในการกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่สนับสนุนการเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานรัฐให้เกิดบริการสาธารณะแบบเบ็ดเสร็จเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันพบว่าหน่วยงานของรัฐได้ให้บริการประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ แต่พบว่าประชาชนยังไม่สามารถทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลกลางของประเทศได้ทั้งหมดครบวงจร อีกทั้งบางงานบริการยังต้องยื่นส่งเอกสารหลายขั้นตอน และต้องติดต่อหลายหน่วยงานที่มีสถานที่ทำการห่างไกล ซึ่งอาจเกิดความไม่สะดวกและมีโอกาสเกิดความเหลื่อมล้ำในช่องทางการเข้าถึงบริการของรัฐ

DGA จึงดำเนินการสำรวจสถานภาพงานบริการในปัจจุบันของหน่วยงานภาครัฐ และสำรวจความต้องการของประชาชน ตลอดจนรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับระบบงานบริการ ขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของงานบริการประชาชนที่หน่วยงานและประชาชนต้องการได้รับการสนับสนุน เพื่อจัดทำลำดับความสำคัญของบริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน และออกแบบขีดความสามารถระบบเบื้องต้น ปัจจุบัน DGA ได้จัดทำร่างแผนแม่บทพอร์ทัลกลาง เพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว DGA จึงได้จัดงาน “รับฟังความคิดเห็นร่างแผนแม่บทพอร์ทัลกลาง เพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap)” ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชนโดยตรงและให้แผนการปฏิบัติงานดำเนินได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานกล่าวเปิดงานว่า การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากหน่วยงานภาครัฐ และเพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนแม่บทได้อย่างถูกต้องและอยู่ในแนวทางที่สอดคล้องแผนดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งนับเป็นจิ๊กซอว์ของภาพใหญ่การขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลของประเทศต่อไป

ทั้งนี้ นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความสําคัญของพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal)” ว่าถึงเวลาแล้วหรือยัง? ที่ทุกหน่วยงานจะร่วมกันพัฒนาระบบให้ดูง่าย และเป็นศูนย์รวมบริการที่สะดวกสำหรับประชาชน ณ จุดเดียว โดยให้กำลังใจหน่วยงานว่า ในปีนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการกำหนดตัวชี้วัด e-service ไว้ที่ 15% ดังนั้นการที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้เริ่มดำเนินการและเข้าอยู่ในกระบวนการ Citizen Portal นอกจากประชาชนจะได้ประโยชน์แล้ว หน่วยงานจะได้รับการสนับสนุนจาก สพร. และ สำนักงาน ก.พ.ร. และได้คะแนนตัวชี้วัดไปพร้อมด้วย

ภายในงาน นอกจากมีการนำเสนอร่างแผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี (Citizen Portal Roadmap) โดยที่ปรึกษาโครงการแล้ว นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นต่อแผนแม่บทฯ ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

      • ขีดความสามารถที่แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อประชาชนควรมี

      • บริการที่อยู่บนแพลตฟอร์มฯ ในแต่ละระยะ

      • อุปสรรคและสิ่งที่ต้องการได้รับการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาบริการดิจิทัล

      • แนวทางการเชื่อมโยงบริการเพื่อเข้าร่วมแพลตฟอร์มฯ

ซึ่งทุกหน่วยงานได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดี ทั้งนี้ทาง DGA ได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปปรับใช้ในแผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปีต่อไป

คลิกรับชมย้อนหลังได้ที่ 👇

เอกสารแนบ

1
2
3