TDGA เปิดอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2 (Digital Transformation Program: DTP) รุ่นที่ 2


14 September 2563
554

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธาน เปิดอบรมหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 2 (Digital Transformation Program: DTP) ของ สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงาน DGA

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัลแบบเป็นรูปธรรม และพร้อมที่จะสนับสนุนการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

ด้วยการปรับเปลี่ยนกระบวนการการทำงาน (Process) ปรับเปลี่ยนทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากร (Digital Workforce) และปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน (Agile / LEAN) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน ออกแบบการให้บริการ แนวทางการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยมี ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต การจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นวิทยากรในการอบรม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา