TDGA by DGA จัดพิธีเปิดหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (e-GCEO#7)


21 August 2563
299

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ได้จัดพิธีเปิดหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (e-GCEO#7) ขึ้นระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงานพร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล”

โดยมี นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานความเป็นมาของหลักสูตรและแสดงความยินดีที่หัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารระดับสูงที่เห็นความสำคัญของการยกระดับทักษะดิจิทัล พร้อมแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจในการนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมการฝึกอบรมไปใช้ในการกำหนดนโยบายองค์กรเพื่อยกระดับสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป

สามารถติดตามและอัปเดตหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลได้ที่เว็บไซต์ https://tdga.dga.or.th/index.php/th/