DGA ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ดิจิทัลปรับสร้าง (Transformation) ระบบบริการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและครอบครัว วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2563 เพื่อประยุกต์กระบวนการให้บริการด้วยนวัตกรรมดิจิทัลของภาครัฐ (GovTech)


20 August 2563
1552

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดย ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมภาครัฐ หรือ DGTi ได้ร่วมกับ กองสร้างเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร, สสส. (สำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ), สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเด็กเยาวชนและครอบครัว 6 สำนักงานอัยการสูงสุด และ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนานโยบาย (สวน.) ดำเนินการการประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ในการพัฒนารูปแบบการจัดการร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัว ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ในพื้นที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 45 ร่มเกล้า และดำเนินกิจกรรมความก้าวหน้าร่วมกับทีมพื้นที่ในการวิเคราะห์ระบบงานบริการ

ภายในงานมีกิจกรรมในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจในบทบาทของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นจุดตั้งต้นในการทำความใจถึงสาเหตุ ปัญหาและอุปสรรคของการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ (Pain Points) ในมุมมองทั้งของการผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ ทำให้เล็งเห็นความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ หรือ ขั้นตอน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเรื่องการบริหารจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลข่าวสาร และกฎหมายอื่น ๆ ในการประมวลผลเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและครอบครัว อย่างไร้รอยต่อ 

ในส่วนการทำ Design Thinking ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เกิดการระดมความคิดและความต้องการจากหน่วยงาน ศบส.45 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเคหะร่มเกล้าโซน 10  โรงเรียนเคหะชุมชนร่มเกล้าลาดกระบัง และโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามช่วงชีวิตของกลุ่มเด็กเปราะบางแบบครบวงจรตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ จนถึงวัยเรียนระดับมัธยม ทุกหน่วยงานต่างตระหนักถึงการขาดเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ การส่งต่อและติดตามในปัญหาแต่ละกรณีของหน่วยงานที่รับช่วงต่อในการดูแล รวมถึงเรื่องบทบาท กฎระเบียบ หน้าที่และอำนาจ ของแต่ละหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการเพื่อตอบโจทย์หรือแก้ไขข้อสงสัยของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกหน่วยงานได้เปิดรับฟังในการแก้ไขปัญหาและต่างให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

จากผลสัมฤทธิ์ของการสาธิตตัวอย่างจำลอง (Mock Up) และเรียนรู้กับทีมวิเคราะห์ระบบในพื้นที่เพื่อจัดทำการเสนอไอเดียของแต่ละกลุ่มที่แยกตามปัญหาของแต่ละเรี่อง เพื่อสร้างต้นแบบ (Inception) ในพัฒนาไปสู่การเป็น Shared-Service และนำไปทดสอบกับหน้างานจริงต่อไป ทั้งนี้ในส่วนของ Shared-Service คือการใช้ประโยชน์ร่วมกันจากทรัพยากรของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยความรู้ ความชำนาญ และเทคโนโลยี เพราะโจทย์หรือปัญหาของหน่วยงานภาครัฐ ก็คือ การให้บริการประชาชนที่ต้องดีกว่า สะดวกกว่า รวดเร็วกว่า ประหยัดกว่า และมีประสิทธิภาพสูงกว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับภาคประชาชนอย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ทางกรุงเทพมหานคร สสส. สวน. และ DGA จะนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อดำเนินแผนการเรียนรู้ของทุกฝ่ายเพื่อเป็นต้นแบบในการทดสอบปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับผู้ให้บริการและผู้รับบริการในพื้นที่เป้าหมาย เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาครัฐ (GovTech) ไปสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป