DGA หารือร่วมกับสมาคมพันธมิตรด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อร่วมผลักดันศูนย์ DGTi เตรียมเซ็น MOU เพื่อสร้างความร่วมมือและเร่งเครื่องผลักดันให้เกิดศูนย์ DGTi ทั่วประเทศ


17 August 2563
1287

จากความก้าวหน้าจากความร่วมมือของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (DGTi) ขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา DGA โดย ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล ได้เร่งเครื่องผลักดันเปิดศูนย์ DGTi เพื่อเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมภาครัฐอย่างเป็นระบบ ซึ่งในระยะแรกได้รวบรวมปัญหาอุปสรรคในการให้บริการภาครัฐทั้งในส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่นหลายพื้นที่ เพื่อเป็นโจทย์ในการพัฒนาบริการภาครัฐด้วยนวัตกรรมดิจิทัล โดยการร่วมมือกับบรรดาพันธมิตรเพื่อสร้างสรรค์ พัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมดิจิทัลต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล ผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัลจากบรรดาผู้ประกอบการนวัตกรรมในประเทศมาใช้ประโยชน์ ตลอดจนตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของภาครัฐได้อย่างรวดเร็วผ่านเครือข่ายพันธมิตรผู้ประกอบการนวัตกรรม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการบริการของภาครัฐให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะเป็นการผนึกทุกภาคส่วนร่วมวางอนาคตประเทศไทยไปพร้อมกัน และประเมินผลงานของภาครัฐโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตัวจริง อีกทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพของการบริการประชาชนทั่วประเทศให้รองรับแผนการดำเนินงานของการทำงานของภาครัฐแบบเชิงรุกต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายความร่วมมือและต่อยอดการสร้างสรรค์เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมสำหรับภาครัฐให้ครอบคลุม DGA จึงจัดประชุมพร้อมเชิญนายกสมาคมและตัวแทน อาทิ สมาคมเมกเกอร์แห่งประเทศไทย สมาคมปัญญาประดิษฐ์ไทย สมาคมสมองกลฝังตัวไทย สมาคมไทยไอโอที สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ สมาคมบริษัทร่วมลงทุนไทย สมาคมการค้าส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฯลฯ เข้าร่วมการประชุมผู้สนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลภาครัฐเพื่อให้บริการประชาชน เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงาน DGA เพื่อรับทราบถึงวิสัยทัศน์ของการจัดตั้งโครงการศูนย์ DGTi  รวมถึงกรอบและแนวทางในการสร้างระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมภาครัฐสำหรับผลักดันขับเคลื่อนหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งบรรดาผู้เข้าร่วมประชุมต่างร่วมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นถึงปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ และข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับ DGA ในการพัฒนา DGTi ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งโครงการศูนย์

สำหรับผลการประชุมนอกจากแต่ละสมาคมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอแนวในการนำนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านข้อจำกัดการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศให้ได้ประโยชน์สูงสุดแล้ว ยังยินดีให้ความร่วมมือกับศูนย์ DGTi เพื่อผลักดันผู้ประกอบการนวัตกรรมในประเทศให้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างสรรค์บริการดิจิทัลของภาครัฐ เพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในอนาคตอันใกล้นี้ศูนย์ DGTi จะมีการเซ็น MOU ร่วมกับแต่ละสมาคมเพื่อผนึกกำลังและสร้างความร่วมมือ และอยู่ระหว่างหารือเพื่อเตรียมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและบรรดาผู้แทนผู้ประกอบการนวัตกรรม ในการสนับสนุน ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะสำหรับแผนดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ผ่าน กระบวนการระดมความเห็นและแสวงหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหา ตลอดจนการจัดทำข้อเสนอแนะ หรือ ร่างโครงการ เพื่อเป็นแนวทาง นำเสนอต่อคณะกรรมการอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือและผลักดันการพัฒนาโครงการนวัตกรรมต่าง ๆ ของภาครัฐให้บรรลุผลสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป