DGA เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตาม เร่งรัดการปฏิรูปประเทศร่วมกับคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน ณ จังหวัดภูเก็ต


13 August 2563
311

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ DGA  โดย คุณชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ได้เข้าร่วมการประชุมกับคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภา โดยพลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาเป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ การบูรณาการและการมีส่วนร่วมต่างๆ ของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

โดยในงานดังกล่าว DGA ได้นำบริการดิจิทัลภาครัฐที่สำคัญ เช่น ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจผ่านเว็บไซต์ bizportal.go.th เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการ ยื่นที่เดียว เอกสารชุดเดียว แบบฟอร์มเดียว แอปพลิเคชัน CitizenInfo ที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงจุดให้บริการภาครัฐได้อย่างง่ายดาย และตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ หรือ Government Smart Kiosk” ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่น สิทธิประกันสุขภาพ, สิทธิประกันสังคม, การตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ), เช็กเครดิตบูโรสรุปอย่างย่อ ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว

พร้อมร่วมออกบูธนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ความเข้าใจด้านรัฐบาลดิจิทัลแก่ข้าราชการจังหวัดภูเก็ต รวมถึงให้บริการด้านดิจิทัลภาครัฐแก่ประชาชน เพื่อให้ทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถิ่นสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล ณ ศาลากลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563