สถาบัน TDGA จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ DGF สำหรับหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 2


31 July 2563
313

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA มีภารกิจหลักในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรภาครัฐเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งในขณะนี้ภารกิจเร่งด่วน คือ การผลักดันให้เกิดการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน จึงได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศในการฝึกอบรมเนื้อหาและวิธีปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลข้อมูลให้แก่นักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน รวมทั้งบุคลากรในวัยแรงงานที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล โดยมีเป้าประสงค์ให้บุคลากรที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการผลักดันการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลในระดับหน่วยงานของหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษาและประชาชน รวมทั้งยกระดับข้อมูลหน่วยงานของรัฐให้มีคุณลักษณะที่ดี เหมาะสมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ต่อไป

ทางสถาบัน TDGA จึงเดินหน้าสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐด้วยการจัดทำ workshop อบรมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ อย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 (Data Governance Framework) และพร้อมสนับสนุนสถาบันการศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายด้วย โดยมี ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร

สำหรับหลักสูตรฯ การฝึกอบรมนี้ เป็นการผสมผสานหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปราย การสาธิต การศึกษาจากกรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติ ซึ่งการผสมผสานรูปแบบการฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้นจะทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ และเกิดความคิดวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่ตั้งไว้ โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบัน TDGA ด้วย

โดยบรรยากาศของการอบรม เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ทั้ง 2 วัน สถาบัน TDGA ได้จัดเตรียมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรม ได้มีการนำข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัด มาทดลองปฏิบัติการจริงในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลองค์กร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวนำไปยกระดับการทำข้อมูลของหน่วยงานรัฐต้นสังกัด ให้มีคุณลักษณะที่ดี เหมาะสม และ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ผลักดันให้เกิดธรรมาภิบาลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ