สถาบัน TDGA จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล หรือ DGF สำหรับหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 1


21 July 2563
327

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) ภายใต้การดำเนินงานของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA มีภารกิจหลักในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรภาครัฐเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล ซึ่งในขณะนี้ภารกิจเร่งด่วน คือ การผลักดันให้เกิดการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน ประกอบกับในขณะนี้ ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงจากการระบาดของโรค COVID-19 

สถาบัน TDGA จึงได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศในการฝึกอบรมเนื้อหาและวิธีปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลข้อมูลให้แก่นักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน รวมทั้งบุคลากรในวัยแรงงานที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล โดยมีเป้าประสงค์ให้บุคลากรที่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลจากสถาบันการศึกษาเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการผลักดันการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลในระดับหน่วยงานของหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษาและประชาชน รวมทั้งยกระดับข้อมูลหน่วยงานของรัฐให้มีคุณลักษณะที่ดี เหมาะสมที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ ต่อไป

ทางสถาบัน TDGA จึงเดินหน้าสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐด้วยการจัดทำ workshop อบรมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ รุ่นที่ 1 (Data Governance Framework) พร้อมสนับสนุนสถาบันการศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่าย

โดยบรรยากาศของการอบรม เมื่อวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา สถาบัน TDGA ได้จัดเตรียมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรม ได้มีการนำข้อมูลของหน่วยงานต้นสังกัด มาทดลองปฏิบัติการจริงในการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลองค์กร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวนำไปยกระดับการทำข้อมูลของหน่วยงานรัฐต้นสังกัด ให้มีคุณลักษณะที่ดี เหมาะสม และ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ผลักดันให้เกิด ธรรมาภิบาลข้อมูลในหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างแท้จริง