DGA ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)


21 July 2563
873

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA มีความยินดีต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

เนื่องจากทางสำนักงาน กสทช. มีกำหนดจัดประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ International Symposium on 5G and Driving the Benefits of Big Data (เดือนกันยายน 2563) ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โลกปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยให้ความสำคัญในประเด็นการทำความเข้าใจ การประยุกต์และใช้งานอภิมหาข้อมูล (Big data) กับเทคโนโลยีการสื่อาร 5G ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. จึงเข้ามาศึกษาดูงานที่ สพร.

นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล สพร. เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กสทช. โดยบรรยายในหัวข้อ บทบาท ภารกิจ และการให้บริการของ สพร. รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการให้บริการกับสถาบันทางการเงินของประเทศไทย นโยบายการผลักดันเทคโนโลยี 5G ในการพัฒนาเศษฐกิจของประเทศไทย และการปรับกลยุทธ์หรือแผนการเนินการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงาน สพร.

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/DGAThailand/posts/3118047418264878?__tn__=-R