DGA ร่วมกับ สตง. และ NSTDA โดย NECTEC ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้งานด้านการตรวจสอบเป็นครั้งแรกของประเทศไทย


20 July 2563
1589

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ” หรือ Artificial Intelligence for Audit เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานด้านการตรวจสอบ โดยมี นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมลงนาม ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวถึงที่มาของ MOU ในครั้งนี้ว่า “ DGA มีบทบาทและหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐสามารถให้บริการสาธารณะในช่องทางดิจิทัลได้ โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายขึ้น ทั้งสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ดังนั้น ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  จึงเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันที่สำคัญเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนระบบนิเวศของนวัตกรรมด้าน GovTech อย่างเป็นระบบ สามารถพัฒนาและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐเข้าใจในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการตรวจสอบด้วย AI นี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

โดยการนำ “ต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบ” นี้จะใช้ข้อมูลจากงานวิจัยและการประมวลผลภาษาธรรมชาติหรือ Natural language processing (NLP) ซึ่งเป็นวิทยาการแขนงหนึ่งในหมวดหมู่ของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจ ตลอดจนตีความและใช้งานภาษาปกติที่มนุษย์ใช้สื่อสารได้

ทั้งนี้ เทคโนโลยี NLP จะสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับทางด้านวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) เช่น ข้อมูลทางการเงิน การคลัง ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณและข้อมูลของการจัดซื้อจัดจ้าง โดย AI จะประมวลผลจากคำสั่งต่าง ๆ เช่น keyword จากงานตรวจสอบที่เคยมีอยู่เดิม ประเด็นหรือข้อมูลวิเคราะห์ต่าง ๆ หรือข้อมูลเสนอแนะจากแนวทางที่ใกล้เคียง เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ ตลอดจนติดตามผลการตรวจสอบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้งานด้านการตรวจสอบสามารถดำเนินการได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการแจ้งเตือนเพื่อประโยชน์ในเชิงป้องกันการทุจริต และส่งเสริมความโปร่งใสตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งผลที่ได้จะช่วยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาด้าน AI และสามารถนำไปต่อยอดเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้งานกับกระบวนการขั้นตอนดำเนินการ หรือการให้บริการ ของหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ได้ต่อไปในอนาคต

ปัจจุบัน DGA ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย และ ผู้ประกอบการนวัตกรรมดิจิทัล มากกว่า 30 แห่ง โดยจะผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรหลักภาครัฐเพื่อผลักดันและส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศสำหรับนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ (GovTech) ผ่านศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ Digital Government Technology and Innovation Center : DGTi  ทั้งเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติสำหรับหน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ใช้นวัตกรรม รวมทั้งความร่วมมือกับภาคการศึกษาและสมาคมผู้ประกอบการหรือเกี่ยวข้องกับด้านนวัตกรรมดิจิทัลต่าง ๆ ในการแสวงหานวัตกรรมทั้งจากวิจัยและพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปสู่นวัตกรรมดิจิทัลสำหรับภาครัฐ”

ด้าน นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวว่า “สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการตรวจสอบ จึงได้ร่วมมือกับ DGA และ สวทช.โดย NECTEC ในการศึกษา วิจัย และพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการตรวจสอบการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ทางการเงิน การคลัง โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งสัญญาณเตือนและกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการเงินการคลังของรัฐได้อย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ โดยเริ่มโครงการนำร่อง จากงานตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) ซึ่งเป็นการตรวจสอบว่าการดำเนินกงานตามแผนงาน หรือโครงการ เกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล และนำร่องการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับในด้านการสนับสนุน DGA และ สวทช. โดย NECTEC จะเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพขององค์กรในภาพรวม นับเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะให้การสนับสนุนทั้ง 2 หน่วยงานในการดำเนินการตามภารกิจดังกล่าวอย่างเต็มที่”