DGA ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าเยี่ยมชมดูงาน


13 July 2563
299

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA มีความยินดีต้อนรับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ สพร. เนื่องจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรให่มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเข้ามาศึกษาดูงานที่ สพร.

ในหัวข้อ บทบาทภารกิจ การให้บริการ และแผนการดำเนินงานของ DGA ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล และธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยมี นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล เป็นวิทยากรบรรยายพร้อมให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563