DGA ร่วมสัมมนาพร้อมออกบูธนิทรรศการในงาน “ไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Thailand Digital Platform) One Country One Platform”


13 July 2563
800

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภาเข้าร่วมสัมมนาพร้อมออกบูธนิทรรศการเพื่อให้ความรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ในงาน “ไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Thailand Digital Platform) One Country One Platform” จัดโดย คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา โดยมีพลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารบางซื่อจังชั่น ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พลเอก อกนิษฐ์ กล่าวว่า การปฏิรูประบบข้อมูลภาครัฐ ให้มีมาตรฐาน ทันสมัย เชื่อมโยงถึงกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็นประเด็นปฏิรูปที่คณะกรรมาธิการให้ความสำคัญ เนื่องจากปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย มีข้อมูลจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเชื่อมกันได้ เพราะฉะนั้น การเชื่อมโยงฐานข้อมูลภาครัฐเข้าด้วยกัน จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มารับบริการได้ พร้อมเน้นย้ำว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่ Thailand 5.0 ดังนั้น จึงควรมีระบบการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมารองรับ

ด้าน รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการปรับปรุง พัฒนาระบบ และการบูรณาการฐานข้อมูลในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานของรัฐ กล่าวว่า ไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม “One Country One Platform” จะเป็นแพลตฟอร์มกลางที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนภาครัฐในการต้องทำบัตรต่าง ๆ ให้กับประชาชนได้อย่างมหาศาล

นอกจากนี้ภายในงานสัมมนา ยังมีวิทยากรบรรยายเนื้อหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “One Country One Platform” ซึ่งมีองค์ความรู้ที่น่าสนใจ และมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ในการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวนมาก