โครงการ DGTi Roadshow 2020 เปิดตัวที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีเป็นแห่งแรก


29 June 2563
1263

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 11 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในงาน และรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ดร. จิติล คุ้มครองมาร่วมในพิธีเปืดในครั้งนี้ โดยมี คุณณพิชญา เทพรอด ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวแนะนำศูนย์ DGTi และเป้าหมายของการดำเนินโครงการฯ และอธิบายภาพรวมของโครงการ 

โครงการนี้เกิดขึ้น ตามที่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้ประกาศแผนการขับเคลื่อน Digital Government Technology and Innovation Center เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เพื่อเป็นศูนย์กลาง Digital Solution ภาครัฐ ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม ผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ นวัตกรรมดิจิทัลในประเทศ ตลอดจนขยายผลเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลของประเทศ สพร. จึงได้ดำเนินโครงการ DGTi Roadshow 2020 ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อสร้างการรับรู้ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็น “การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในงานภาครัฐ” (Idea Exploration) ตามโจทย์ของแต่ละโครงการภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงผลักดันให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของภาครัฐ ที่จะสามารถยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยกิจกรรมภายในงาน
 

 • นิทรรศการด้านนวัตกรรมดิจิทัลจากบรรดา Tech company
   
 • การระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมงาน เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง
   
 • การตั้งโจทย์เพื่อประยุกต์การใช้นวัตกรรมดิจิทัลเข้าแก้ไข
   
 • สำหรับการจัดโครงการ DGTi Roadshow 2020 เปิดตัวที่มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีเป็นแห่งแรกนี้ ได้รับเสียงตอบรับจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่ง DGA จะมีการจัดงาน DGTi Roadshow 2020 อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากเว็บไซต์ https://dgti.dga.or.th

  คลิกชมย้อนหลัง