DGA ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและข้าราชการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน


19 June 2563
1164

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ให้การต้อนรับ คุณสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน คณะผู้บริหารและข้าราชการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน หัวข้อเรื่อง "บทบาท ภารกิจของ สพร. กับการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐและการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล" เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ห้องวิภาวดี ชั้น 18 สำนักงาน DGA 

โดย ดร. สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล กล่าวให้การต้อนรับและแสดงความยินดีที่ได้รับเกียรติจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นำคณะผู้บริหารและข้าราชการ ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง รุ่นที่ 8 เข้ามาศึกษาดูงานที่ DGA ว่า "สำหรับการศึกษาดูงานในวันนี้ สพร. ได้นำความรู้เรื่องธรรมมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และประสบการณ์ด้านการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในมิติต่าง ๆ มานำเสนอ โดยหวังว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้งบประมาณของหน่วยงานรัฐ และสร้างความโปร่งใสด้านการใช้งบประมาณของประเทศ จะได้รับความรู้ ประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับรัฐบาลดิจิทัล เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วต่อไป"

สำหรับการบรรยายในหัวข้อ "ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ" และ หัวข้อ "การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในยุคประเทศไทย 4.0" นำเสนอโดยวิทยากรจาก DGA 2 ท่านคือ คุณอุสรา วิสารทานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษาดิจิทัลโซลูชั่นส์ และคุณทศพล เชี่ยวชาญประพันธ์ นักวิเคราะห์อาวุโส  

ในช่วงบ่าย คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มาบรรยายในหัวข้อ "บทบาท ภารกิจ และแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล" และ "ทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักบริหารองค์กรภาครัฐ" เพื่อนำเสนอบริการดิจิทัล ในการขับเคลื่อนภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัล ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

พร้อมนำคณะผู้บริหารและข้าราชการ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเยี่ยมชม Exhibition มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกัน