สพร. ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารด้านไอที ของ กระทรวงการคลัง เพื่อความร่วมมือในการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลภาครัฐให้นำไปสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล


29 May 2563
912

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA โดย ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ นางณพิชญา เทพรอด รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ ร่วมประชุมหารือกับ นางอุษามาศ ร่วมใจ รักษาการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ กระทรวงการคลัง และท่านผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจาก สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และกรมบัญชีกลาง ณ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 26 พฤกษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ทาง สพร. ได้อธิบายถึงภารกิจและเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ตลอดจนแนวทางความร่วมมือกับกระทรวงการคลัง และหารือเรื่องความเป็นไปได้ในการออกเอกสารหลักฐานทางราชการผ่านระบบดิจิทัล หรือ e-Document ซึ่งทาง สพร. ได้รับฟังความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค ต่อการปฏิบัติงานเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและหาทางแก้ไขเพื่อดำเนินการผลักดันให้เกิดรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นระบบร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ต่อไป 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ สพร. ได้ร่วมกับทางเนคเทค นำเสนอแอปพลิเคชัน ทราฟฟี ฟองดูว์ นำมาประยุกต์ใช้งานเพื่อเป็นระบบรับแจ้งซ่อมและบริหารจัดการงานอาคารสถานที่ในหน่วยงานภาครัฐ 4.0 โดยทางกระทรวงการคลังได้ให้ความสนใจและขอข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียด ทั้งนี้ สพร. จะได้นำผู้เชี่ยวชาญจากเนคเทค เข้าร่วมหารือและให้คำแนะนำเพื่อประยุกต์ใช้งานแอปพลิเคชันดังกล่าวในกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป