DGA หารือ ม.เกษตรศาสตร์ ก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ นำร่อง GovTech ในพื้นที่ EEC


14 May 2563
2924

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดประชุมก่อตั้งศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ หรือ Digital Government Technology & Innovation Center โดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลของไทย เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลต่อการเพิ่มขีดความสามารถ ประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐของไทย ตลอดจนเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีภาครัฐ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษา วิจัยและพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมบริการด้านดิจิทัลสำหรับภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวในโอกาสนี้ว่า “GovTech หรือ Government Technology” คือการให้บริการจากภาครัฐโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นตัวเชื่อมโยงและอำนวยความสะดวกในการทำงานและการบริการประชาชนแทนการติดต่อและเข้าถึงภาครัฐแบบเดิม เพื่อส่งมอบประสบการณ์ด้านบริการสาธารณะที่ดีเยี่ยมแก่ประชาชน ดังนั้น GovTech ครอบคลุมการใช้เทคโนโลยีทางดิจิทัลขั้นสูงในบริการสาธารณะของภาครัฐผ่านออนไลน์ บริการด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง บริการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือการทำให้ลดขั้นตอนการบริหารราชการภาครัฐ ผลคือการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการต่าง ๆ ของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน สะดวกความปลอดภัย และตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชนได้ดีขึ้น ทำให้รัฐบาลก้าวสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง  

ในการขับเคลื่อน GovTech ต้องอาศัยพันธมิตรจากองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการศึกษา และมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างคน สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ จึงมีความยินดีและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนสำคัญ ในการขับเคลื่อน GovTech ในครั้งนี้ โดยเป็นสถานที่ตั้งของ GovTech Center ในใจกลาง EEC มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมร่วมขับเคลื่อน Govtech Thai โดยสามารถ

1. ร่วมคิดค้นออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านระบบบริหารจัดการและการออกแบบบริการดิจิทัล  เพื่อผลักดันการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลในภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

2. ร่วมจัดการศึกษา ผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นทางเลือกหนึ่งให้แก่ ประชาชนที่ภาครัฐสามารถให้บริการได้ ผ่านรูปแบบต่าง ๆ เช่น คอร์สเรียนออนไลน์ ห้องสมุดออนไลน์ เกม หรือ แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษา 

3. ร่วมพัฒนาทักษะและองค์ความรู้การฝึกอบรม สัมมนา และกิจกรรมอื่น ๆ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ

4. ร่วมสร้างมาตรฐานเพื่อการพัฒนาการให้บริการภาครัฐและเครื่องมือในการพัฒนาต่าง ๆ แบบ Open Source จนไปถึงพัฒนาระดับย่อยของหน่วยงานต่าง ๆ

5. ส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคประชาชน และเอกชน

ด้วยพร้อมด้านเทคโนโลยี ความรู้ และกำลังคนในการส่งเสริม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยินดีสนับสนุนให้ เกิดผลงานนวัตกรรมด้านรัฐบาลดิจิทัล ให้มีจำนวนเพียงพอต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับกระบวนการทำงานของภาครัฐ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามแผนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในระยะเวลา 20 ปี ตรงตามวัตถุประสงค์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) การที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้ขับเคลื่อนโครงการ Govtech Innovation Center นี้ จะทำให้คนไทยทุกคนได้รับผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น การที่มีภาครัฐเป็นเจ้าภาพที่สำคัญมาเป็นแกนนำขับคลื่อน GovTech และสร้างพันธมิตรระหว่าง ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชนและภาคการศึกษา จะทำให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ราบรื่น ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและ เกิดรัฐบาลดิจิทัลที่รวดเร็วด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ใหม่ไปตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างแน่นอน

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ได้กล่าวเสริมว่า “เป็นโอกาสสำคัญที่ DGA ได้เข้ามามีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมดิจิทัลสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลของไทย โดย DGA เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันพื้นฐานแก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล DGA ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในพื้นที่ของ EEC ที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน จึงได้ริเริ่มดำเนินการโครงการ “Digital Government Technology & Innovation Center” หรือ “ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ” โดยความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลอย่างเป็นระบบ เป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะดึงดูดให้เกิดความร่วมมือทั้งจากมหาวิทยาลัย เอกชน วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และประชาชน มาร่วมคิดออกแบบสร้างสรรค์ ค้นหาแนวทางปรับปรุงระบบบริหารจัดการ การบริการภาครัฐแบบใหม่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ให้ภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงประเมินผลโครงการ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย โดยเน้นการหารือกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล ทั้งนี้ข้อมูลการให้บริการจะถูกจัดเก็บเพื่อนำมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ (Open Data) ให้กับวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เพื่อนำไปต่อยอดนวัตกรรมในการพัฒนาบริการภาครัฐต่อไป

ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มเห็นผลดำเนินการโครงการต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมได้ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2563 นี้ ในการพัฒนาโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนนวัตกรรมภาครัฐในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไปสู่ต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่อื่น ๆ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลในปี 2564 – 2565 เป็นต้นไป”

โดยในระยะแรกจะมีการวางกรอบของโจทย์และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มนักวิชาการ และตัวแทนผู้ประกอบการ Digital Startups เพื่อ กำหนดประเด็นการขับเคลื่อนสำคัญในการดำเนินงานเพื่ออำนวยความสะดวก ลดภาระและขั้นตอนที่เป็นอุปสรรค ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการให้บริการของหน่วยงานรัฐ โดยมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ