DGA จัดการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ครั้งที่ 1


2 May 2563
559

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ได้ร่วมเป็นหนึ่งในทีมพัฒนาแอปพลิเคชันหมอชนะ (Mor Chana) สำหรับติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงเล็งเห็นความสำคัญว่าจะต้องนำระบบบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government) และการคุ้มครองสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน ในการจัดเก็บ ดูแลรักษา ตลอดจนการให้สิทธิการเข้าถึงและการรักษาความลับของข้อมูลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการทบทวนและปรับปรุงสิ่งที่ดำเนินการไปแล้วให้มีความเหมาะสม รอบคอบและครอบคลุมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 

DGA จึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ครั้งที่ 1/2563 ขึ้นในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)