DGA จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสู่ต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่โดยเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 1 เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาเขต EEC สู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล


1 May 2563
1039

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกสู่ต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่โดยเทคโนโลยีดิจิทัล ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ณ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยมี คุณณพิชญา เทพรอด รักษาการตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สพร. และผู้แทนหน่วยงานพันธมิตรจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การนิคมอุตสาหกรรมประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ และสมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานตามแผน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก สู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ทั้งนี้ DGA ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สู่ต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่โดยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานและโครงการในปัจจุบัน และเพื่อรับฟังความคิดเห็นการดำเนินงานตามแผน โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้นำเสนอ “5 โครงการภายใต้ความร่วมมือกับ EEC” คือ

1. โครงการ Chatbot for EEC service – แหล่งรวมคำตอบสำหรับนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ หรือข้อมูลอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทั้งหมดใน EEC ใช้งานได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว

2. โครงการ Comprehensive data governance consultation – ช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กรมีมาตรฐาน ใช้งานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริหารเพื่อใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้อย่างราบรื่น และมีข้อมูลที่น่าสนใจกับให้ผู้ประกอบการพิจารณาเลือกมาลงทุนในพื้นที่ EEC   

3. โครงการ Personalized Knowledge System – คือระบบที่ช่วยพัฒนาความรู้ตามทักษะการเรียนรู้เฉพาะบุคคล ตอบโจทย์หน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล และตอบโจทย์นักลงทุนด้านเตรียมความพร้อมของทรัพยากรบุคคลที่ต้องการ

4. โครงการ Shared service design for EEC – การบูรณาการระบบการให้บริการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนและประหยัดงบประมาณ ที่สำคัญช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งาน

5. โครงการ GovTech innovation hub for EEC – ศูนย์กลางนวัตกรรมเทคโนโลยีภาครัฐแบบครบวงจร ในการส่งเสริม สนับสนุนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพียบพร้อมด้วยระบบนิเวศน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ค้นคว้าและวิจัยนวัตกรรมภาครัฐ ตลอดจนแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน (Funds) ทั้งจากภาครัฐและเอกชน

โดยทาง DGA จะได้รวบรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากที่ประชุมในครั้งนี้ไปปรับปรุงเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอในครั้งถัดไป และเตรียมความพร้อมเดินหน้าการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อนำไปสู่ต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัลต่อไป