สพร. เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการจัดการข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี กับ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด


1 May 2563
1183

ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล คุณพิชญา เทพรอด รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการและคณะได้เข้าเยี่ยมชมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมี คุณฉกาจ พัฒนศรี ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ทั้งนี้ทางการนิคมได้นำเสนอระบบ i-EEA และนิคมคอมเพล็กซ์ (EMCC) เป็นศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีการบูรณาการข้อมูลทางด้านอากาศ น้ำ ฐานข้อมูล สื่อสารประชาสัมพันธ์และความปลอดภัย ซี่งให้บริการข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://www.envimtp.com/ ปัจจุบันนิคมฯ มีจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 113 โรงงาน และมีโครงการธงขาวดาวเขียวเพื่อประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ทาง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้นำเสนอโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สู่ต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่โดยเทคโนโลยีดิจิทัล และโครงการจัดการข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี Chatbot ภายใต้ชื่อ Traffy Fondue เพื่อเชื่อมต่อกับระบบของการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

ตลอดจนหารือเรื่องแนวทางการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ต่อไป