DGA ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล


11 April 2563
603

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรเพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรธรรมาภิบาล

เอกสารแนบ

1
2