DGA ร่วมกับสดช. จัดประชุมหารือแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ data.go.th


3 April 2563
1008

ด้วยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ทันสมัย มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน นอกจากเทคโนโลยีแล้ว ข้อมูลในยุคดิจิทัลก็จัดเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ก็จัดเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ช่วยผลักดันการสร้างนวัตกรรมและการให้บริการใหม่ ๆ แก่ประชาชน เพื่อให้การทำงานของภาครัฐมีความ “เชื่อมโยง” (Connected Government) และเป็นภาครัฐที่เปิดเผยโปร่งใส (Open Government) บรรลุเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล และบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริหารงานและการให้บริการ
สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดประชุมหารือเกี่ยวกับ แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ ขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Microsoft Teams
เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) การแลกเปลี่ยนความรู้
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาแนวทางการพัฒนาการให้บริการ Open Data
อีกทั้งขอช่วยสนับสนุนข้อมูลเปิดสำหรับนำมาเผยแพร่ที่ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ
(Open Government Data) ภายใต้ชื่อ “data.go.th” ที่ สพร. จัดเตรียม

รวมถึงการขับเคลื่อนการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐนำไปสู่การบูรณาการข้อมูลและการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริหารราชการแผ่นดิน การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน การเสริมสร้างและผลักดันธุรกิจที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมข้อมูล