DGA ร่วมประชุมกับ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา เรื่องแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน


13 March 2563
324

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สพร. หรือ DGA ได้รับเกียรติเข้าร่วมประชุมกับ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา เรื่องแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันและผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุม และในวันที่ 3 มีนาคม 2563 ได้เดินทางพร้อมคณะกรรมาธิการฯ ศึกษาดูงานหัวข้อ “การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ” จังหวัดขอนแก่น โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเทศมนตรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมหน่วยงานภาคีเข้าร่วมนำเสนอแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนา Khon Kaen Smart City และได้เข้าเยี่ยมชม Smart City Lab ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วย