TDGA จัดอบรมรอบรมหลักสูตรการสร้างแผนที่เส้นทางประสบการณ์ผู้รับบริการสู่การเพิ่มคุณค่าที่แท้จริงสำหรับเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต


13 March 2563
306

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดโครงการพัฒนาข้าราชการกลุ่มศักยภาพสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีการอบรมหลักสูตรการสร้างแผนที่เส้นทางประสบการณ์ผู้รับบริการสู่การเพิ่มคุณค่าที่แท้จริง (Customer Journey Map) สำหรับเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี

โดยในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 TDGA ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม แล้วพร้อมนำประสบการณ์ที่ได้รับในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป