DGA ให้การต้อนรับ สำนักงาน ป.ป.ช. เข้าศึกษาดูงานหัวข้อ ’ทักษะทางดิจิทัลของผู้บริหาร’


13 March 2563
595

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA มีความยินดีที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เข้าศึกษาดูงานหัวข้อ 'ทักษะทางดิจิทัลของผู้บริหาร' โดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้การต้อนรับและแนะนำบริการดิจิทัลภาครัฐเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สำหรับแนวทางการพัฒนาสู่รัฐบาลดิจิทัลแก่คณะผู้บริหารทั้ง 60 ท่าน เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ณ สำนักงาน DGA