DGA รุกต่อเนื่องจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Open data work: understanding open data usage from a practice lens สำหรับพนักงานและข้าราชการภาครัฐ


25 February 2563
1059

จากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งมั่นผลักดันให้ประเทศก้าวสู่ Thailand 4.0 โดยมุ่งเน้นให้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินการขับเคลื่อนผ่าน การปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล อันถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ทันสมัยและยั่งยืน ซึ่งนอกจากเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเทศแล้ว ข้อมูลในยุคดิจิทัลก็จัดเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะข้อมูลของหน่วยงานของรัฐจัดเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่ช่วยผลักดันการสร้างนวัตกรรมและการให้บริการใหม่ ๆ แก่ประชาชน เพื่อให้การทำงานของภาครัฐมีความ “เชื่อมโยง” (Connected Government) และเป็นภาครัฐที่เปิดเผยโปร่งใส (Open Government) บรรลุเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล และบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริหารงานและการให้บริการ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนระบบการทำงานภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA ในฐานะหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล จึงได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ พร้อมปรับปรุง“ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ภายใต้ชื่อ data.go.th” เวอร์ชันใหม่ขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเชิญผู้ที่ทำหน้าที่เปิดเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน มาร่วมประชุมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Open data work: understanding open data usage from a practice lens สำหรับพนักงานและข้าราชการภาครัฐ” เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ การนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ และร่วมประชุมเพื่อระดมความคิด เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง Somerset Ballroom โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 

ทั้งนี้ ในช่วงเช้ามีการจัดกิจกรรม หัวข้อ "คุณรู้จัก Open Government Data แล้วหรือยัง" โดย ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล DGA และการบรรยาย หัวข้อ “Open Data เครื่องมือสู่ความโปร่งใส ยกระดับธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม” โดย ดร.อุรัชฎา เกตุพรหม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนามาตรฐานดิจิทัล DGA 

ต่อด้วยการบรรยาย “แนะนำการใช้งาน “data.go.th” แพลตฟอร์มข้อมูลเปิดเวอร์ชันใหม่” โดย นาย พิสิษฐ์ ปิยพสุนทรา ผู้อำนวยการฝ่ายเดตาโซลูชันส์ภาครัฐ DGA

และได้รับเกียรติจาก ดร.กนกศรี ศรินนภากร หัวหน้างานภูมิอากาศและสภาพอากาศ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) Ted Talk ในหัวข้อ "การต่อสู้กับวิกฤตภัยแล้งด้วยข้อมูลเปิดภาครัฐ" ต่อด้วยหัวข้อ "ข้อมูลเปิดกับกลยุทธ์ทางการค้าของไทย" โดย นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และ หัวข้อ "เติมรักให้อากาศ ด้วยข้อมูลเปิด" จากผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ

สำหรับในช่วงบ่ายมี กิจกรรม Workshop “Open Data Platform” เพื่อการเตรียมข้อมูล และการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ data.go.th โดย ดร.มารุต บูรณรัช นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ปิดท้ายด้วย กิจกรรม “Open Data Work Understanding” ซึ่งภายในงานได้รับความสนใจและความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก