DGA จัดกิจกรรม Specialist Forum for Government ครั้งที่ 1 เชิญ CIO แต่ละกระทรวงร่วมหารือ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ


7 February 2563
829

ตามที่ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ตามมาตรา 17 บัญญัติว่า “ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถนำไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ มาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด ซึ่งต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล” และมาตรา 18 บัญญัติว่า “เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนและการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐผ่านระบบดิจิทัล ให้มีศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในสำนักงานทำหน้าที่ในการประสานงานให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลตามมาตรา 17 และเปิดเผยแก่ประชาชน ให้คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนดประเภท รูปแบบ และมาตรฐานของข้อมูลที่เปิดเผยแก่ประชาชนโดยศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ ทั้งนี้ ต้องเป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งสอดคล้องกับหลักการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นสากล”

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ทันสมัย มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน นอกจากเทคโนโลยีแล้ว ข้อมูลในยุคดิจิทัลก็จัดเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญเช่นกัน โดยเฉพาะข้อมูลของหน่วยงานของรัฐจัดเป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งที่ช่วยผลักดันการสร้างนวัตกรรมและการให้บริการใหม่ ๆ แก่ประชาชน เพื่อให้การทำงานของภาครัฐมีความ “เชื่อมโยง” (Connected Government) และเป็นภาครัฐที่เปิดเผยโปร่งใส (Open Government) บรรลุเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล และบูรณาการข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริหารงานและการให้บริการ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนระบบการทำงานภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Specialist Forum for Government ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะ” ขึ้น โดย นายสุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เป็นประธานการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมวิภาวดี สำนักงาน DGA ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของแต่ละกระทรวง เข้าร่วมหารือเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) การแลกเปลี่ยนความรู้ ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณาแนวทางการพัฒนาการให้บริการ Open Data อีกทั้งขอให้สนับสนุนข้อมูลเปิดสำหรับนำมาเผยแพร่ที่ศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) ภายใต้ชื่อเว็บไซต์ data.go.th ที่ DGA จัดเตรียมไว้ 

รวมถึงการขับเคลื่อนการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การบูรณาการและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถนำข้อมูลมาใช้เพื่อต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบริบทการทำงานของภาครัฐไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เพื่อสนับสนุนให้รัฐบาลมีคลังข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อใช้ในการวางแผนและยกระดับการให้บริการประชาชน และสามารถรองรับการเติบโตของประเทศในอนาคต โดยผู้ให้บริการ หรือ นักวิเคราะห์ข้อมูลสามารถใช้ข้อมูลในการเตรียมความพร้อมการให้บริการภาครัฐไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้ตลอดเวลา ทำให้ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลเปิดดังกล่าวไปใช้ในการต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมด้านการบริการได้