รองนายกประวิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563


23 January 2563
639

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ของแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 1/2563 โดยมี สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เป็นเจ้าภาพและเลขานุการร่วมกับ สำนักงบประมาณ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ในการประชุมครั้งนี้ มีการพิจารณาแนวทางการจัดทำงบประมาณ 2564 ของแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล และสรุปโครงการที่เสนอของบประมาณรายจ่ายบูรณาการฯ ของแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล