DGA จัดประชุมหารือหน่วยงานของรัฐถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ ’64


7 January 2563
946

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA จัดประชุมหารือหน่วยงานของรัฐถึงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล โดย นายวิบูลย์ ภัทรพิบูล รองผู้อำนวยการ DGA เป็นประธานในการประชุม และนายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562

ซึ่งได้จัดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ได้เห็นชอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 14 แผนงาน ซึ่งมีแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล (แผนงานฯ) เป็นหนึ่งในแผนงานที่มีการบรรจุภายใต้งบประมาณดังกล่าว โดยมีสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ ดังนั้น เพื่อให้แผนงานฯ ประสบผลสำเร็จ DGA จึงกำหนดให้มีการยกระดับหน่วยงานของรัฐสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Digitization) ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนงานฯ รวมทั้ง DGA ได้วางกรอบแนวทางการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายบูรณาการและกลไกการติดตามผลการดำเนินโครงการผ่านสำนักงานปลัดกระทรวงของทุกกระทรวง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมและลดความซ้ำซ้อนในการรายงานผลการดำเนินโครงการ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินโครงการในภาพรวมนั้น 

DGA จึงได้เร่งดำเนินการจัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการฯ และเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ สามารถคลิกดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่