DGA ร่วมคิกออฟกับกระทรวงเกษตรฯ ลงนาม MOU กับ 9 กระทรวงในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ


6 January 2563
1124

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และผู้ใช้งานทุกระดับ บูรณาการข้อมูลสารสนเทศภาคการเกษตร ให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูล จัดเก็บ ประมวลผล วิเคราะห์ และรายงานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการตัดสินใจและวางแผนพัฒนาการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่จะยกระดับการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกร ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เป็นหน่วยงานหลักที่ให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ