DGA ให้การต้อนรับ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ เข้าหารือเรื่อง AI เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการปชช.


6 January 2563
879

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA โดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ให้การต้อนรับ กองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เข้ามาหารือเรื่อง ระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

ในหัวข้อแนวทางการจัดทำและวิธีการจัดเก็บระบบข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำระบบ AI เพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนากระบวนงานในการอำนวยความสะดวกประชาชนต่อไป